אכיפה מינהלית

 
אכיפה מינהלית- יצירת מנגנוני בקרה ופיקוח לשם מניעת הפרות של תקנות ני"ע בידי מהעובדים ובכלל זה:

• בנייה והטמעת תכנית אכיפה
• מיסוד נהלים למניעת ההפרות ויצירת תרבות ארגונית/קוד אתי
• נציב פניות/"מלשינון" חיצוני .
• קביעת סנקציות במקרי הפרה (אזהרה, השעיה, פיטורין וכד')
• מנגנון בחינת אפקטיביות התוכנית.
• הפקת לקחים- ניתוח מקרים שכמעט/קרו בחברה ויצירת מנגנון למניעת הישנותם.
• מנגנון ניטור ועדכון תקופתיים (בעקבות שינויים בהוראות, שינויים ארגוניים, הפקת לקחים וכו').

טרם כניסת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך, התש"ע 2010 (להלן:"החוק") לתוקף, בהפרה של הוראות החוק/תקנות ניירות ערך (לרבות חוק ני"ע, חוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות), ניתן היה לנקוט כנגד מפירים בשני סוגי הליכים: הליך פלילי מורכב, ארוך ויקר או בעיצום כספי (מעין "קנס אזרחי") להפרות שאינן טעונות הליך בירור עובדתי מקיף. מעת שהחוק נכנס לתוקף, התווסף מסלול נוסף- המסלול המינהלי אשר במסגרתו הועלו סכומי העיצומים הכספיים ובנוסף ניתן להטיל גם סנקציות נוספות כגון: עיצום כספי על חברה/נושא משרה/עובד/גורם חיצוני בסכומים של עד 5 מיליון₪ לחברה ומיליון₪ ליחיד, לאסור על כהונה כנושא משרה בכיר בגוף מפוקח, ולהתלות רישיון לפי חוק הייעוץ ו/או אישור לניהול קרן.
 
החוק האמור מטיל חובה אישית על מנכ"ל ועל שותף בלתי מוגבל לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת ביצוע הפרה בידי תאגיד או עובדיו, והטלת סנקציות מינהליות בגין הפרת החובה.
 
דוגמאות להפרות חוק ניירות ערך (התוספת השביעית) בגינן הוועדה יכולה להטיל סנקציות :
• עשיית שימוש במידע פנים שהגיע לידי אדם, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה.
• אי הגשת דוח, הודעה, מסמך, הסבר, פירוט או ידיעה, חוות דעת או סקירה של רואה חשבון, באופן או במועד שנקבע לכך.
• פרסום פרט מטעה (בתשקיף, מסמך או במפרט הצעת רכש) .
 
החוק מטיל אחריות מוחלטת על מנכ"ל ועל שותף כללי ועל חובתם לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת ביצוע הפרה בידי התאגיד או השותפות, לפי העניין, או בידי עובד מעובדיהם. במידה ובוצעה הפרה חזקה היא כי המנהל הכללי או שותף, שאינו שותף מוגבל בשותפות, לפי העניין, הפר את חובתו וניתן להטיל עליו אחד או יותר מאמצעי האכיפה אלא אם הוכיח שמילא את חובתו ומיסד תוכנית אכיפה פנימית למניעת ההפרה כגון: קבע נהלים מספקים למניעת ההפרה, מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם לרבות ביצוע הדרכות, וכן נקט אמצעים סבירים לתיקון הפרה ולמניעת הישנותה ועוד.
מספר המוצרים בסל : 0
  1. צור מיכאל ושות'
  2. /
  3. סיכונים ותאימות רגולטורית
  4. /
  5. אכיפה מנהלית הרשות לני
טואול - בניית אתרים